ALIKAS - Profesionální návrh a realizace osvětlení » Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád je v souladu s platným zněním Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Reklamace se vztahuje pouze na zboží v záruční době.

 1. Při předání zboží je zákazník povinen zkontrolovat zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno, či odcizeno. V případě poškození, je zákazník povinen o vzniklé skutečnosti bez zbytečného odkladu sepsat s doručovatelem nebo jeho zástupcem protokol o poškození zásilky. Za škody způsobené během přepravy nese plnou odpovědnost dopravce.
 2. Obdrží-li zákazník zboží v neodpovídající kvalitě, projeví-li se v záruční době závada, případně snížená jakost, je zákazník oprávněn uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží. Za vady zboží nelze považovat změny, které vznikly nesprávnou manipulací či nesprávným používáním nebo opotřebením zboží.
 3. Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem písemnou formou na delší lhůtě. Ve složitých případech má prodávající vyhrazeny 3 dny na posouzení reklamace. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba pořebná k odbornému posouzení vady.
 4. Při reklamaci doručí výrobek na vlastní náklady prodávajícímu zákazník. Je nutné přiložit k reklamovanému výrobku všechny doklady a návody, které zákazník k výrobku obdržel.
  Je-li reklamace vyřízena opravou věci, není doba od uplatnění reklamace do doby, kdy měl kupující po skončení opravy věc převzít, do reklamační doby počítána.
 5. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
  1. Na e-mailovou adresu prodávajícího
  2. Poštou na adresu prodávajícího
  3. osobním doručením do provozovny prodávajícího
 6. Reklamace nemůže být uznána za oprávněnou, pokud bylo zboží:O nepřijetí reklamace bude zákazník písemně nebo telefonicky seznán s tím, že v takovém případě závada bude odstraněna, ale náklady s tím spojené si musí uhradit.
  1. reklamováno po záruční době – reklamační lhůta je 24 měsíců ode dne převzetí věci, není-li uvedeno jinak
  2. používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
  3. neodborně instalováno, upravováno či opravováno
  4. poškozeno násilným působením vnějších sil nebo živlem – vodou, ohněm, elektrickým proudem
  5. kvůli nějaké vadě zlevněno již při prodeji věci
 7. Právní vztahy, které nejsou v tomto reklamačním řádu výslovně upřesněné, se řídí zákony uvedenými v jeho záhlaví.

Odpovědný pracovník za vyřizování reklamací je: Mgr. Bc. Lenka Blažková a Jiří Pasler, e-mail: blazkova@alikas.cz, pasler@alikas.cz
Tento reklamační řád byl schválen vedením společnosti ALIKAS s.r.o.
V Českých Budějovicích dne 1. 1. 2014.

Reklamační protokol ke stažení

Strakonická 2646
370 04 České Budějovice

+420 386 444 493
+420 386 321 322

Poptávkový formulářOvěření
Zadejte první písmeno abecedy.

Mapa poboček