ALIKAS - Profesionální návrh a realizace osvětlení » VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi společností Alikas, s. r.o., IČO 280 88 069, (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky, (kupujícími, objednateli) uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na které se nevztahují ustanovení o závazcích ze smluv, uzavíraných se spotřebitelem.

I. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

 • Kupní smlouva je uzavřena buď na základě písemného potvrzení písemné objednávky objednatele prodávajícím. Písemné potvrzení může být doručeno: dopisem / doporučeným dopisem / E-mailem / anebo v písemné formě. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené na základě písemné objednávky objednatele a na písemně uzavřené smlouvy, pokud v nich není ujednáno výslovně něco jiného
 • Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a smluv. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek kupujícího (objednatele), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.
 • Změny nebo doplňky smlouvy, objednávky vyžadují písemnou formu, jinak dodavatele nezavazují.
 • Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může dodavatel trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním objednatelova závazku.

II. Ceny

 • Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) kupní smlouva není uzavřena.
 • Všechny ceny zboží platí při opuštění podniku dodavatele („EXW“) a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (palety, krycí fólie), paletizace, plnění velkoobjemových vaků, přepravní náklady a pojištění. K cenám se připočítává daň z přidané hodnoty v zákonné aktuálně platné výši.

III. Přechod nebezpečí

 • V okamžiku, kdy je dodávka dána k dispozici kupujícímu nebo dopravci, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

IV. Dodávka

 • Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 • Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou po dohodě dodavatele a objednatele přípustné, a to jak ve vztahu k celkovému množství, tak i k jednotlivým dílčím dodávkám.
 • Dodací lhůty, uvedené v potvrzení objednávky, se vztahují na dobu odběru zboží z podniku prodávajícího, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Jejich porušení dodavatelem není závažným (podstatným) porušením smlouvy.
 • Prodávající je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání kupujícího potvrdit. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností kupujícího.
 • Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, jsou-li prodávajícím akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky objednatele na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo dodavatele na cenovou úpravu.
 • Nemůže-li dodavatel splnit smlouvu kvůli zaviněným okolnostem na své straně, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jako při nepodstatném porušení povinností dodavatele.
 • Je-li stanovena lhůta k odběru, není prodávající zavázán k dodávkám po jejím marném uplynutí, zvláštní výzva objednateli k dodatečnému splnění povinnosti odebrat není povinností dodavatele.
 • Po výzvě k převzetí zboží, je odběratel povinen si zboží vyzvednout do 5ti dnů od doručení výzvy. V případě, že si odběratel v této době zboží nevyzvedl, je dodavatel oprávněn účtovat skladné za zboží do objemu každé jedné palety ve výši 150,- Kč denně bez DPH.

V. Záruka a ručení

 • Předmět plnění musí mít jakost podle požadavku kupujícího v platně uzavřené kupní smlouvě.
 • Jakost výrobků prodávajícího je určena dohodnutou specifikací a tato jakost je považována za jakost plnění výslovně sjednanou mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky jakosti zboží od přechodu nebezpečí, provede prodávající náhradní dodávku.

VI. Právo dodavatele na odstoupení

 • Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná solventnost kupujícího. V případě, že záruka obchodního úvěru ve výši vyplývající ze smlouvy není nesporná, je dodavatel oprávněn požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti.
 • Prodávající může dále využívat práva podle čl. VI. bodu 1 pokud objednatel ani přes upomínky neplatí splatné faktury.

VII. Výhrada vlastnictví

 • Až do splnění všech s dodávkou spjatých nároků prodávajícího vůči kupujícímu si prodávající vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží; vlastnictví ke zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny.
 • Objednatel smí zboží pod vlastnickou výhradou dále prodávat jen v řádném obchodním styku. K jiné dispozici než k prodeji tohoto zboží nebo jeho vlastního užívání (zejm. k jeho zastavení nebo k ručení tímto zbožím třetím osobám) není objednatel oprávněn.
 • Při prodeji zboží pod výhradou vlastnictví třetím osobám je objednatel povinen vyhradit si vůči nim vlastnické právo. Veškeré pohledávky, náležející mu z dalšího prodeje, nebo z jiného právního důvodu, postupuje předem dodavateli k jejich zajištění a je povinen o tom informovat své dlužníky. Objednatel je zmocněn postoupené pohledávky inkasovat.
 • Jsou-li pohledávky dodavatele splatné, je objednatel povinen inkasované částky uložit odděleně a ihned odvést dodavateli. Objednatel musí dodavateli sdělit ihned zásahy třetích osob do zboží podléhajícího vlastnické výhradě nebo do postoupených pohledávek. Eventuální náklady při zakročení hradí objednatel.
 • Při nedodržení platebních podmínek, při podání návrhu na zahájení insolvenčního, vyrovnávacího nebo konkursního řízení, při zastavení plateb a při likvidaci firmy objednatele zaniká právo objednatele zpracovat a prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví a inkasovat výše uvedené pohledávky postoupené dodavatelem. Dodavatel je v tomto případě oprávněn převzít zboží do své dispozice.
 • Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži objednatele. Objednatel je dále v tomto případě povinen na požádání dodavatele oznámit výše uvedené sjednané postoupení vlastnických práv a pohledávek třetím dlužníkům a poskytnout dodavateli informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči dlužníkovi a vydat potřebné podklady.

VIII. Okolnosti vylučující odpovědnost

 • Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
 • Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele) je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout objednateli náhradu škody.
 • V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.

IX. Platební podmínky

 • Není-li placeno zálohově nebo v hotovosti, je dodavatel povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po splnění dodávky.
 • Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.
 • Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Objednatel je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu informovat o ní dodavatele, který provede bezodkladně potřebnou opravu faktury.
 • Faktury je nutno uhradit bez prodlení tak, aby byly fakturované částky připsány na účet prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.
 • Kupující není oprávněn zadržovat platby. Dodavatel je oprávněn nezávisle na splatnosti pohledávek započíst svoje pohledávky vůči takovým pohledávkám objednatele, které má objednatel proti společnostem, s nimiž je dodavatel přímo nebo nepřímo kapitálově či obchodně spojen.
 • Při podstatném zhoršení majetkových poměrů objednatele a při prodlení objednatele s placením jakékoliv pohledávky dodavatele je dodavatel oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky za okamžitě splatné a požadovat zaplacení. Dodavatel může zadržet v takových případech i dosud nesplněné dodávky a zrušit všechny kupní smlouvy, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.
 • U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši stanoveném Nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za každý den prodlení.
 • Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.

X. Reklamace

 • Reklamace se bude řídit Reklamačním řádem firmy, který je nedílnou součástí VOP.

XI. Vratky zboží

 • Vrácení zboží kupujícím bude akceptováno jen s písemným souhlasem prodávajícího a to nejdéle do 14 dnů od dodání zboží.
 • Zboží v bezvadném stavu bude dobropisováno kupujícímu v maximální výši 70 % z ceny po odečtení nákladů na jeho znovu uskladnění, kontrolu, dopravu apod.
 • Vrácené zboží bez předešlého písemného souhlasu nebude možno dobropisovat. V tomto případě, bude zboží ponecháno po dobu 60 dnů od data přijetí u prodávajícího. Po uplynutí této doby, v případě, že nebude dořešeno jinak, zboží přechází zpět do vlastnictví prodávajícího a ten s ním může nakládat dle uvážení.

XII. Průmyslové a duševní vlastnictví výrobce

 • Kupující bere na vědomí, že Zboží a jeho jednotlivé části je kryto příslušnými právy z průmyslového a duševního vlastnictví výrobce, a proto jakékoli rozšiřování, výrobu, kopírování, množení či jiné napodobování, jiné šíření a jiné obdobné nakládání se Zbožím nebo jeho jednotlivými částmi bez souhlasu Prodávajícího je zakázáno.
 • Pro případ porušení zákazu, uvedeného v odst. 7. Kupujícím, si účastníci sjednali smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení takového zákazu. Tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody vzniklé mu porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Vedle smluvní pokuty a náhrady škody je povinen v tomto případě Kupující uhradit Prodávajícímu náklady spojené s uplatňováním či hájením práv výrobce. Tím není dotčena případná trestněprávní odpovědnost Kupujícího za porušení práv výrobce.

XIII. Závěrečná ustanovení

 • Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy je provozovna prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 • Pro všechny spory vzniklé ze smlouvy je třeba vznést žalobu u soudu příslušného podle sídla prodávajícího. Prodávající je také oprávněn vznést žalobu u soudu příslušného podle sídla kupujícího.
 • Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje objednatele povinností a práv z celé smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 • Práva kupujícího ze smlouvy nejsou bez eventuálního předchozího souhlasu prodávajícího přenosná.
 • Ustanovení obchodního zákoníku, nezměněná těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zůstávají nedotčena.

Kupující svým podpisem smlouvy nebo objednávky potvrzuje svůj souhlas s uvedenými obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou vydány na dobu neurčitou s účinností od 3. 1. 2014.

Strakonická 2646
370 04 České Budějovice

+420 386 444 493
+420 386 321 322

Poptávkový formulářOvěření
Zadejte první písmeno abecedy.

Mapa poboček