ALIKAS - Profesionální návrh a realizace osvětlení » SVOP

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi společností Alikas, s. r.o., IČO 280 88 069, (prodávající, dodavatel) a jejími zákazníky, (kupujícími, objednateli) uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na které se vztahují ustanovení o závazcích ze smluv, uzavíraných ze spotřebitelem.

Povinné údaje dle § 1811 obč.zák.

a) Totožnost, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj prodávajícího:

ALIKAS s.r.o., IČ 28088069, DIČ CZ 28088069,
se sídlem České Budějovice, Strakonická 2646, 370 04
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v odd.C, vložka 16500, jednatel Petr Linhart,
www.alikas.cz, e-mail: linhart@alikas.cz, tel. + 420 602 125 008

b) označení zboží a popis jeho hlavních vlastností:

Zboží je označeno v kupní smlouvě nebo v dokladu o jeho prodeji. Hlavní vlastnosti zboží, pokud nejsou uvedeny ve smlouvě, jsou v katalogu zboží, který je k dispozici na webových stránkách společnosti www.alikas.cz.

c) cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků:

Cena zboží je vždy stanovena individuálně dle cenové nabídky. Kupní cena je vždy uvedena na dokladu o koupi zboží. Cena zboží je uvedena při odběru zboží zákazníkem v místě prodeje společnosti a nezahrnuje náklady na dodání zboží na místo, určené zákazníkem.

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění:

Platba a způsob dodání bude vždy stanoven individuálně dle cenové nabídky.

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány:

Zákazník bere na vědomí, že mohou být dodatečně účtovány náklady na dodání na jím určené místo.

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

 • Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v § 209 a § 2096 obč. zák. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 • Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.
 • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 • Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
 • Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. To platí obdobně i pro vady dokladů.
 • Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Obdobně se postupuje, způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil.
 • Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 • Kupující je povinen zboží prohlédnout před jeho převzetím a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 • Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení.
 • Je-li zboží během přepravy směrováno do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odesláno, aniž měl možnost zboží prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je zboží dopraveno do nového místa určení.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  • na odstranění vady opravou zboží,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.
 • Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 • Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 • Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
 • Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 • Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

I. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy

 • Kupní smlouva je uzavřena buď na základě písemného potvrzení písemné objednávky objednatele prodávajícím, nebo zakoupením v provozovně prodávajícího. Písemné potvrzení může být doručeno: dopisem / doporučeným dopisem / e-mailem anebo v písemné formě. Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy uzavřené na základě písemné objednávky objednatele a na písemně uzavřené smlouvy, pokud v nich není ujednáno výslovně něco jiného.
 • Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek a smluv. Tím se vylučuje použití nákupních podmínek kupujícího (objednatele), pokud nejsou výslovně prodávajícím akceptovány.
 • Změny nebo doplňky smlouvy, objednávky vyžadují písemnou formu, jinak dodavatele nezavazují.
 • Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může dodavatel trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním objednatelova závazku.

II. Ceny

 • Dohoda o ceně je považována za podstatnou podmínku, bez níž (nebo alespoň bez dohody o způsobu stanovení ceny) kupní smlouva není uzavřena.
 • Všechny ceny zboží platí při opuštění podniku dodavatele („EXW“) a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení (palety, krycí fólie), paletizace, plnění velkoobjemových vaků, přepravní náklady a pojištění.

III. Přechod nebezpečí

 • V okamžiku, kdy je dodávka dána k dispozici kupujícímu nebo dopravci, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

IV. Dodávka

 • Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 • Odchylky dodaného množství od množství objednaného jsou po dohodě dodavatele a objednatele přípustné, a to jak ve vztahu k celkovému množství, tak i k jednotlivým dílčím dodávkám.
 • Dodací lhůty, uvedené v potvrzení objednávky, se vztahují na dobu odběru zboží z podniku prodávajícího, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Jejich porušení dodavatelem není závažným (podstatným) porušením smlouvy.
 • Prodávající je povinen připravenost dodávky k odběru na požádání kupujícího potvrdit. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností kupujícího.
 • Případné požadavky kupujícího na změnu kupní smlouvy, jsou-li prodávajícím akceptovány, mohou přiměřeně prodloužit sjednanou dodací lhůtu. Jsou-li akceptovány požadavky objednatele na změnu jakosti výrobků, je s tím spojeno právo dodavatele na cenovou úpravu.
 • Nemůže-li dodavatel splnit smlouvu kvůli zaviněným okolnostem na své straně, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy jako při nepodstatném porušení povinností dodavatele.
 • Je-li stanovena lhůta k odběru, není prodávající zavázán k dodávkám po jejím marném uplynutí, zvláštní výzva objednateli k dodatečnému splnění povinnosti odebrat není povinností dodavatele.
 • Po výzvě k převzetí zboží, je odběratel povinen si zboží vyzvednout do 5ti dnů od doručení výzvy. V případě, že si odběratel v této době zboží nevyzvedl, je dodavatel oprávněn účtovat skladné za zboží do objemu každé jedné palety ve výši 150,- Kč denně bez DPH.

V. Záruka a ručení

 • Předmět plnění musí mít jakost podle požadavku kupujícího v platně uzavřené kupní smlouvě.
 • Jakost výrobků prodávajícího je určena dohodnutou specifikací a tato jakost je považována za jakost plnění výslovně sjednanou mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Prokážou-li se jako odůvodněné nedostatky jakosti zboží od přechodu nebezpečí, provede prodávající náhradní dodávku.

VI. Právo dodavatele na odstoupení

 • Podmínkou splnění povinnosti dodat je bezpodmínečná solventnost kupujícího. Prodávající je oprávněn požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti.

VII. Výhrada vlastnictví

 • Až do splnění všech s dodávkou spjatých nároků prodávajícího vůči kupujícímu si prodávající vyhrazuje vlastnictví k dodanému zboží; vlastnictví ke zboží přechází na objednatele až úplným zaplacením kupní ceny.
 • Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži objednatele. Objednatel je dále v tomto případě povinen na požádání dodavatele poskytnout dodavateli informace potřebné k uplatnění jeho práv vůči dlužníkovi a vydat potřebné podklady.

VIII. Okolnosti vylučující odpovědnost

 • Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu kupní smlouvy předvídat, a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení normální činnosti.
 • Ve všech případech okolností vylučujících odpovědnost (včetně nezaviněného zpoždění subdodávek, dopravních podnikových poruch a podobných událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele) je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž je povinen poskytnout objednateli náhradu škody.
 • V případě událostí vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinností dodavatele má kupující právo odstoupit od smlouvy. Dílčí plnění, které bylo do té doby uskutečněno, nemůže kupující odmítnout.

IX. Platební podmínky

 • Není-li placeno zálohově nebo v hotovosti, je dodavatel povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů po splnění dodávky.
 • Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.
 • Daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Objednatel je povinen po zjištění nesrovnalosti v daňovém dokladu bez zbytečného odkladu informovat o ní dodavatele, který provede bezodkladně potřebnou opravu faktury.
 • Faktury je nutno uhradit bez prodlení tak, aby byly fakturované částky připsány na účet prodávajícího nejpozději v den jejich splatnosti.
 • Kupující není oprávněn zadržovat platby. Dodavatel je oprávněn nezávisle na splatnosti pohledávek započíst svoje pohledávky vůči pohledávkám objednatele.
 • Při podstatném zhoršení majetkových poměrů objednatele a při prodlení objednatele s placením jakékoliv pohledávky dodavatele je dodavatel oprávněn prohlásit všechny své stávající pohledávky za okamžitě splatné a požadovat zaplacení. Dodavatel může zadržet v takových případech i dosud nesplněné dodávky a zrušit všechny kupní smlouvy, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od ní.
 • U plateb neprovedených ve lhůtě splatnosti je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jejího zaplacení, a to ve výši stanoveném Nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za každý den prodlení.
 • Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí hotovosti.

X. Reklamace

 • 1. Reklamace se bude řídit Reklamačním řádem firmy, který je nedílnou součástí VOP.

XI. Vratky zboží

 • Vrácení zboží kupujícím bude akceptováno jen s písemným souhlasem prodávajícího a to nejdéle do 14 dnů od dodání zboží.
 • Zboží v bezvadném stavu bude dobropisováno kupujícímu v maximální výši 70 % z ceny po odečtení nákladů na jeho znovu uskladnění, kontrolu, dopravu apod.
 • Vrácené zboží bez předešlého písemného souhlasu nebude možno dobropisovat. V tomto případě, bude zboží ponecháno po dobu 60 dnů od data přijetí u prodávajícího. Po uplynutí této doby, v případě, že nebude dořešeno jinak, zboží přechází zpět do vlastnictví prodávajícího a ten s ním může nakládat dle uvážení.

XII. Průmyslové a duševní vlastnictví výrobce

 • Kupující bere na vědomí, že Zboží a jeho jednotlivé části je kryto příslušnými právy z průmyslového a duševního vlastnictví výrobce, a proto jakékoli rozšiřování, výrobu, kopírování, množení či jiné napodobování, jiné šíření a jiné obdobné nakládání se Zbožím nebo jeho jednotlivými částmi bez souhlasu Prodávajícího je zakázáno.
 • Pro případ porušení zákazu, uvedeného v odst. 7. Kupujícím, si účastníci sjednali smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ porušení takového zákazu. Tímto není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody vzniklé mu porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacená smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Vedle smluvní pokuty a náhrady škody je povinen v tomto případě Kupující uhradit Prodávajícímu náklady spojené s uplatňováním či hájením práv výrobce. Tím není dotčena případná trestněprávní odpovědnost Kupujícího za porušení práv výrobce.

XIII. Závěrečná ustanovení

 • Místem plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy je provozovna prodávajícího, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 • Pro všechny spory vzniklé ze smlouvy je třeba vznést žalobu u soudu příslušného podle sídla prodávajícího. Prodávající je také oprávněn vznést žalobu u soudu příslušného podle sídla kupujícího.
 • Právní neúčinnost jednotlivých částí kupní smlouvy nezprošťuje objednatele povinností a práv z celé smlouvy. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
 • Práva kupujícího ze smlouvy nejsou bez eventuálního předchozího souhlasu prodávajícího přenosná.
 • Ustanovení obchodního zákoníku, nezměněná těmito všeobecnými obchodními podmínkami, zůstávají nedotčena.

Kupující svým podpisem smlouvy nebo objednávky potvrzuje svůj souhlas s uvedenými obchodními podmínkami. Tyto obchodní podmínky jsou vydány na dobu neurčitou s účinností od 3. 1. 2014.

Strakonická 2646
370 04 České Budějovice

+420 386 444 493
+420 386 321 322

Poptávkový formulářOvěření
Zadejte první písmeno abecedy.

Mapa poboček